Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της υποβολής της ΕΑΕ 2022, έχει προστεθεί στο υπόβαθρο ένα νέο επίπεδο πληροφορίας, με την ονομασία «ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ 22».

Το layer αυτό περιλαμβάνει για συγκεκριμένες περιοχές της Επικράτειας επικαιροποιημένες ορθοεικόνες ετών 2020 & 2021. Όσον αφορά στις Π.Ε. που θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι με monitoring στο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης & της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί περιοχές των Π.Ε. Ημαθίας & Τρικάλων και το προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν της Π.Ε. Καρδίτσας.

Ειδικά για τους γεωργούς των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων & Ημαθίας, στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος με τη μέθοδο του monitoring, και λόγω του ότι οι γεωργοί θα ειδοποιηθούν με ένδειξη για πιθανά λάθη και τη δυνατότητα τροποποίησης των αιτήσεών τους, θα ήταν σκόπιμο να επανελεγχθεί η ορθότητα της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων τους βάσει των νέων ορθοεικόνων.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξαίρεση πιθανών μη επιλέξιμων στοιχείων και στην ύπαρξη μίας μοναδικής καλλιέργειας/χρήσης γης εντός του κάθε αγροτεμαχίου. Σε περίπτωση περισσότερων της μία καλλιέργειας (δηλώνεται συγκαλλιέργεια στο φυτικό κεφάλαιο, μη ύπαρξη ομοιογενούς τεμαχίου), θα πρέπει τα αγροτεμάχια να σπάσουν σε περισσότερα του ενός και να αποφευχθούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, δηλώσεις με αγροτεμάχια συγκαλλιεργειών. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα μη ομοιογενών ως προς τη χρήση γης τεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022:

 

EAE Monitoring 01

Εικόνα 1: Το τεμάχιο με α/α 6 έχει δύο διακριτές αρόσιμες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε δύο διακριτά τεμάχια, όπου το καθένα θα περιέχει μία καλλιέργεια..

 

EAE Monitoring 02

Εικόνα 2: Τα τεμάχια με α/α 1 έχουν και μόνιμη και αρόσιμη καλλιέργεια. Προτείνεται να σπάσουν σε δύο διακριτά τεμάχια έκαστος, όπου το καθένα θα περιέχει μία καλλιέργεια.

 

EAE Monitoring 03

Εικόνα 3: Το τεμάχιο με α/α 5 έχει δύο διακριτές μόνιμες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε δύο διακριτά τεμάχια, όπου το καθένα θα περιέχει μία καλλιέργεια.

 

EAE Monitoring 04

Εικόνα 4: Το τεμάχιο με α/α 2 έχει πολλαπλές διακριτές καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει στα αντίστοιχα διακριτά τεμάχια.

 

EAE Monitoring 05

Εικόνα 5: Το τεμάχιο με α/α 5 έχει παραπάνω από μία διακριτές μόνιμες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε τρία τεμάχια, όπου το καθένα θα περιέχει την κάθε μία καλλιέργεια.

 

EAE Monitoring 06

Εικόνα 6: Τεμάχια με πιθανή μη ορθή ψηφιοποίηση των ορίων τους. Προτείνεται να γίνει επανέλεγχος των ορίων των αγροτεμαχίων.

 

EAE Monitoring 07

Εικόνα 7: Τεμάχιο στο οποίο περιέχονται μη επιλέξιμα στοιχεία εντός του περιγράμματος της ψηφιοποίησης των ορίων του. Προτείνεται να γίνει τροποποίηση της γεωμετρίας του  αγροτεμαχίου.

 

EAE Monitoring 08  EAE Monitoring 08b

Εικόνα 8: Τεμάχιο στο οποίο στο νέο υπόβαθρο περιέχονται μη επιλέξιμα στοιχεία εντός του περιγράμματος της ψηφιοποίησης των ορίων του. Προτείνεται να γίνει τροποποίηση της γεωμετρίας του  αγροτεμαχίου.

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή