Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 45.672 τεμαχίων ποδοναρίων για προστασία κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων & των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων του για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (21.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % {καθαρή αξία = 16.935,48 € + Φ.Π.Α. 24% = 4.064,52 €}. Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτηρίου), το αργότερο μέχρι τις 05-05-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

 

Επιστροφή στην κορυφή