Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καλεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του με αρ. 58192/99 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 61/Β/28-01-00) Κανονισμού Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τους ενδιαφερόμενους να εκμισθώσουν ακίνητά τους για τη φύλαξη αρχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας-Θράκης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με έδρα στη Θεσσαλονίκη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και νόμιμοι κάτοχοι ακινήτων), να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα όσα περιέχονται στην ακόλουθη πρόσκληση:

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (πρωτόκολλο) στην Αθήνα που στεγάζεται στη διεύθυνση Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 έως την Παρασκευή 04/08/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Επιστροφή στην κορυφή