Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (Εξυπηρετητές, Χώροι Αποθήκευσης Δεδομένων, Blades, Backup Library) καθώς και του εξοπλισμού του Υποέργου 9 για το έτος 2024, εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων  ετρακοσίων ευρώ (198.400,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο αξιολόγησης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 198.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Καθαρή αξία: 160.000,00 € + Φ.Π.Α. 24%: 38.400,00 €)

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (Εξυπηρετητές, Χώροι Αποθήκευσης Δεδομένων, Blades, Backup Library , καθώς και του εξοπλισμού του Υποέργου 9 για το έτος 2024. Η παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 71356300-1 (Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης). Σημειώνεται ότι  παρεχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωρισθούν μεταξύ τους και να ανατεθούν σε διαφορετικούς οικονομικούς φορείς, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία του έργου, το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο. Για το λόγο αυτό, προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου - εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (€198.400,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., ήτοι καθαρή αξία 160.000,00 € και Φ.Π.Α. 24%: 38.400,00 €.

H ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και διαρκεί έως 31-12-2024.


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η-12-2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Επιστροφή στην κορυφή