Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις & στις Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2024, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κριτήριο αξιολόγησης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Καθαρή αξία: 60.000,00 €, Φ.Π.Α. 24%: 14.400,00 €).

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Περιφερειακές Μονάδες και στα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η -01-2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Επιστροφή στην κορυφή