Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024, προϋπολογισμού έως 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο αξιολόγησης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος VII της παρούσας, προς τους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό (πολίτες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Δημόσιες Υπηρεσίες).

Η ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες και σε όποιο άλλο νέο γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ιδρυθεί ή μεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

H ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και διαρκεί έως και την 31η.12.2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Επιστροφή στην κορυφή