Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Δ/νσεις, τις Περιφερειακές Μονάδες καθώς και τις Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το έτος 2024, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%), για ένα έτος. Αναλυτικά: Καθαρή αξία: 20.000,00 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 4.800,00 € (=) ΣΥΝΟΛΟ: 24.800,00 €.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 29-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή