Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου για το έτος 2024 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος (2025).

Κριτήριο αξιολόγησης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 260.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Καθαρή αξία: 209.677,42 € + 50.322,58 € ΦΠΑ 24%€).

Αναλυτικά :

Α. ΕΤΟΣ 2024: 130.000,00 €, ήτοι καθαρή αξία 104.838,71 € + 25.161,29 € ΦΠΑ 24%

Β. ΕΤΟΣ 2025: 130.000,00 €, ήτοι καθαρή αξία 104.838,71 € + 25.161,29 € ΦΠΑ 24%

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ

 

Επιστροφή στην κορυφή