Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια toners φωτοαντιγραφικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων για την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις & τις Περιφερειακές Μονάδες του για το έτος 2024, συνολικού προϋπολογισμού έως 19.840,00 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

 

Αναλυτικά :

Καθαρή αξία: 16.000,00 € (+) Φ.Π.Α. (24%): 3.840,00 € (=) ΣΥΝΟΛΟ: 19.840,00 €.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 19-04-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

 

Κριτήριο Αξιολόγησης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια toners φωτοαντιγραφικών & εκτυπωτικών μηχανημάτων

Επιστροφή στην κορυφή