Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» προϋπολογισμού 1.927.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης ομότιτλης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ :302037.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια όλης της πλατφόρμας υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη και λειτουργία του συνόλου των υποέργων της Πράξης, που δεν έχει συμπεριληφθεί διαφορετικά στις διακηρύξεις των υποέργων αυτών.Αναλυτικότερα,αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία υποδομής «Νέφους» του νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων υποδομών υλικού και λογισμικού. Ο κόμβος φιλοξενίας πρόκειται να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο αυτοτελή χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σε υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ. Κύριος στόχος του έργου είναι :

  • η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
  • η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά
  • τα κόστη της προμήθειας υλικού
  • τα κόστη που αφορούν την λειτουργία του (ισχύ λειτουργίας & ψύξης εξοπλισμού, διαχείριση) και
  • τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων τελικών αποδεκτών.


Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο προσδιορισμός και χρήση του κατάλληλου hardware, αλλά και του κατάλληλου έτοιμου λογισμικού που θα υποστηρίξει όλα τα πιο πάνω υποσυστήματα. Η υποδομή λογισμικού θα είναι καινούργια, λογικής Νέφους (private Cloud infrastructure) ενώ η υποδομή υλικού εξοπλισμού, θα αποτελείται από καινούργιο εξοπλισμό αλλά και τμήματα υπάρχοντος εξοπλισμού που είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής, όχι τεχνολογικά απαξιωμένος και μπορεί να αξιοποιηθεί στο νέο περιβάλλον.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12-11-2013. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

Επιστροφή στην κορυφή