Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη διεθνούς ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας" προϋπολογισμού 1.725.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) στα πλαίσια της πράξης ενταγμένης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037. 

Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων που θα επιτρέπει προσανατολισμό των γεωργικών καλλιεργειών συναρτήσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους και των κλιματικών συνθηκών κάθε γεωργικής περιοχής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 07.11.2011. Το τεύχος διακήρυξης είναι διαθέσιμο στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

Επιστροφή στην κορυφή