Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Από Τρίτη 24.01.2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 22.02.2017
Προκηρυσσόμενες Δράσεις

A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11, υποβάλλουν προς Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου - Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπ. Α.Α.Τ., ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στο ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16. Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψήφιου για το έτος 2016, διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εγχειρίδια Οδηγιών εγγραφής και συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την διαδικασία ένταξης του Μέτρου παρέχεται από :

  • Τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπ. Α.Α.Τ.
  • Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και
  • τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) ΥΑ όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2017. 


Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την 15.01.2018 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 26. 01.2018, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ). Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής διατίθεται εδώ.

Κωδικός Διαγωνισμού: 105

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για το έτος 2019:

 1. «Συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων»,
 2. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), και Business Continuity Plan (B.C.P.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
 3. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
 4. Πρόσθετων Υπηρεσιών

Μετά την υποβληθείσα τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1 καθώς και η έννοια του ¨επιλέξιμου βοσκοτόπου¨ για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με τα νέα δεδομένα τόσο ως προς τους όρους επιλεξιμότητας σε επίπεδο αιτήσεων στήριξης (ένταξης) καθώς και ως προς το ποσό ένταξης στο Μέτρου 13 - Εξισωτική Αποζημίωση. 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προχώρησε στην απονομή πιστοποίησης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ.Δ.Α.Π.) του, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στα γραφεία του Οργανισμού. Την απονομή του πιστοποιητικού έκαναν εκ μέρους της TÜV AUSTRIA HELLAS ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Καλλιάς, και κα. Ηρώ Χατζοπούλου, Lead Auditor/Corporate Governance Manager. Εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε το πιστοποιητικό παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Καπρέλης.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας κατά την περίοδο από 03 έως 07 Οκτωβρίου 2016 έγιναν παρατηρήσεις για τον έλεγχο που αφορά στο κριτήριο του ενεργού γεωργού.
Ως εκ τούτου για το έτος ενίσχυσης 2016 ως προς τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1.Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί.

2.Για τους γεωργούς οι οποίοι δεν έλαβαν άμεσες ενισχύσεις το προηγούμενο έτος, καθορίζεται ένα θεωρητικό ποσό άμεσων ενισχύσεων. Το θεωρητικό ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τον γεωργό κατά το έτος 2016 επί τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης ανά εκτάριο. Η μέση εθνική ενίσχυση για το έτος αιτήσεων 2016 ανέρχεται σε 500,700ευρώ.

3.Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από εξωγεωργικές δραστηριότητες κατά το έτος αυτό.

4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 €, και οι οποίοι εκμεταλλεύονται αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας (αρνητική λίστα), θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αποδεικνύουν οτιδήποτε από τα κατωτέρω:
α) είτε ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,
β) είτε ότι οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των εσόδων που αποκτήθηκαν από αγροτικές δραστηριότητες( γεωργικό εισόδημα), αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων (συνολικό εισόδημα) που αποκτήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος,
γ) είτε ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα για το έτος ενίσχυσης 2016 και μεταγενέστερα:

5. Για όλους τους γεωργούς ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα ) διενεργείται περαιτέρω έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σχέση (ελέγχουν ή ελέγχονται) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα σχετική με αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους, ανεξαρτήτως εάν τα τελευταία υπέβαλλαν ή όχι ενιαία αίτηση ενίσχυσης.
Σε αυτή την περίπτωση, οφείλουν τόσο οι γεωργοί όσο και τα συσχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αποδεικνύουν ότι πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 4.
Αν από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί, η συσχετιζόμενη εταιρεία δεν κρίνεται ενεργός γεωργός τότε και το φυσικό πρόσωπο δεν κρίνεται ενεργός γεωργός και αντίστροφα.
Όλοι οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται με μηχανογραφική επεξεργασία με στοιχεία που διατίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για παραγωγούς που μετά τον σχετικό έλεγχο κριθούν μη ενεργοί γεωργοί και έχουν εισπράξει ποσά από το ΕΓΤΕ ή ΕΓΤΑΑ, τα ποσά θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα ανακτηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δύναται να ζητηθούν έγγραφα φορολογικού χαρακτήρα από τους υπό έλεγχο δικαιούχους γεωργούς και να προσκομισθούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή στα αρμόδια γραφεία υποδοχής αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Επιστροφή στην κορυφή