Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Για την είσοδο σας στην Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 πατήστε εδώ


pdf Τροποποίηση της υπ’αριθ.124340/27.09.2016 εγκυκλίου άρσης πιστοποίησης φορέων ύστερα από αίτημά τους

pdf Εγκύκλιος με θέμα:«Άρση πιστοποίησης φορέων Α' ύστερα από αίτημά τους»

pdf Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691), 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ), 5877/74961/14.7.2015 (επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ: ΩΖ20465ΦΘΗ-2Ρ0), 2507/32694/22.3.2016 (ΑΔΑ: ΨΤΔ14653ΠΓ-ΜΩΟ), 2697/36231/30.3.2016 (ΑΔΑ: 7Ξ1Β4653ΠΓ-741) και 3418/48263/20.4.2016 (ΑΔΑ: 7Σ7Ν4653ΠΓ-ΩΣ5) όμοιες αποφάσεις.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.(14.04.2016)

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.(08.04.2016)

pdf Αξιολόγηση του Υποψήφιου Φορέα Α’ με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691) και 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ),5877/74961/14.7.2015(επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ:ΩΖ20465ΦΘΗ-2ΡΟ)και 2507/32694/22.03.2016(ΑΔΑ:ΨΤΔ14653ΠΓ-ΜΩΟ)όμοιες αποφάσεις.

pdf Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ

Επιστροφή στην κορυφή