Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφάλειας στο πλαίσιο της πιστοποίησης κατά ISO 27001:2013 για 12 (δώδεκα) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 65.600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 pdfΠροβολή διακήρυξης.pdf

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Νομαρχιακή Μονάδα Δωδεκανήσου (Ρόδος) και στη Νομαρχιακή Μονάδα Λέσβου (Μυτιλήνη), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής – Νήσων Αιγαίου, από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  (Ιωάννινα), στη Νομαρχιακή Μονάδα Άρτας (Άρτα) και στη Νομαρχιακή Μονάδα Πρέβεζας (Πρέβεζα), από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου -Δ. Ελλάδας - Ιονίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Πάτρα, στην Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι), στην Νομαρχιακή Μονάδα Ηλείας (Πύργος) και στην Νομαρχιακή Μονάδα Κεφαλληνίας (Αργοστόλι ) από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Τρίπολη, στην Νομαρχιακή Μονάδα Αργολίδας (Ναύπλιο), στην Νομαρχιακή Μονάδα Κορινθίας (Κόρινθος), στην Νομαρχιακή Μονάδα Λακωνίας (Σπάρτη) και στην Νομαρχιακή Μονάδα Μεσσηνίας (Καλαμάτα) από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Μονάδας Στερεάς Ελλάδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Λαμία, τη Λιβαδειά και τη Χαλκίδα, από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τον Βόλο και τα Τρίκαλα, από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης (Κομοτηνή), στη Ν.Μ Έβρου (Αλεξανδρούπολη), στη Ν.Μ Δράμας (Δράμα), στη Ν.Μ Ξάνθης (Ξάνθη) και στην Ν.Μ Καβάλας (Καβάλα), από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

 

Επιστροφή στην κορυφή