Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφάλειας στο πλαίσιο της πιστοποίησης κατά ISO 27001:2013 για 12 (δώδεκα) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 65.600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 pdfΠροβολή διακήρυξης.pdf

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρόκειται να προμηθευτεί 780 άδειες χρήσης του λογισμικού SYMANTEC ENDPOINT, το οποίο περιλαμβάνει το πρόγραμμα προστασίας των Η/Υ από ιούς (Antivirus) και το πρόγραμμα κρυπτογράφησης (Encryption) της Symantec. Το λογισμικό ανανεώνεται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τους εμφανιζόμενους ιούς /απειλές, να ελέγχει τα κινητά μέσα αποθήκευσης που συνδέονται στους υπολογιστές και να κρυπτογραφεί τα εξερχόμενα δεδομένα του Οργανισμού σε αυτές.

Η ενεργοποίηση των νέων αδειών άρχεται από τις 29/05/2023 και θα ισχύει για ένα χρόνο.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό έως είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (23.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

 

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 45.672 τεμαχίων ποδοναρίων για προστασία κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων & των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων του για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (21.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % {καθαρή αξία = 16.935,48 € + Φ.Π.Α. 24% = 4.064,52 €}. Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτηρίου), το αργότερο μέχρι τις 05-05-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της πιστοποίησής του κατά ISO 27001:2013, ο οργανισμός αξιοποιεί την τεχνολογική λύση που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα ΙΒΜ Business Automation Workflow, BAW (γνωστό και ως IBM Business Process Manager, BPM). Το σύστημα IBM BAW παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας διαχειρίζεται ο οργανισμός το σύνολο των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος IBM BAW, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικασιών με χρήση της παραπάνω πλατφόρμας.

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την Κεντρική Υπηρεσία, συνολικού προϋπολογισμού έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, Τ.Κ.: 10445 Αθήνα (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 16-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023.

 

Σχετικά αρχεία:

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εδρεύει στην Αθήνα (Δομοκού 5) προσκαλεί ασκούμενους/ες δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Προσανατολισμού & Εγγυήσεων – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214),να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (16-02-2023) της παρούσας.

 

pdfΠρόσκληση για την άσκηση δύο υποψήφιων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή