Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ορθοφωτοχαρτών για το σύνολο της χώρας για την επικαιροποίηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων

pdf Διευκρινήσεις

Περισσότερα...

Ανανέωση 650 αδειών χρήσης του λογισμικού SYMC ENDPOINT, το οποίο περιλαμβάνει το πρόγραμμα προστασίας Η/Υ από ιούς (ANTIVIRUS) και το πρόγραμμα κρυπτογράφησης (Encryption) της Symantec, & προμήθεια πενήντα (50) νέων αδειών (Endpoint Protection & Endpoint Encryption), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 133

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τουλάχιστον 85 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Κεντρική Υπηρεσία,τις Περιφερειακές Δ/νσεις,τις Περιφερεικές και τις Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 132

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RECAP, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών(toners,drums & waste boxes) για την Κεντρική Υπηρεσία,τις Περιφερειακές Διευθύνσεις & τις Περιφερειακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 131

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις Περιφερειακές Δ/νσεις του, στις Περιφερεικές Μονάδες καθώς και στις Νομαρχιακές Μονάδες του, για το έτος 2019, προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 130
  1. «Συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων»,
  2. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), και Business Continuity Plan (B.C.P.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
  3. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
  4. Πρόσθετων Υπηρεσιών

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 128

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης/Συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία,στις Περιφερειακές Διευθύνσεις,στις Περιφερειακές Μονάδες και στις Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το ετός 2019

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή