Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Κωδικός Διαγωνισμού: 138

Προκήρυξη για την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου για το έτος 2020

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 137

Προκήρυξη για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου καθώς και των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας για το έτος 2020

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 136

Προκήρυξη για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των HP Eξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης δεδομένων του Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2020

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 135

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για το έτος 2020 :

Ι."Συντήρησης,υποστήριξης και επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων"

ΙΙ."Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του I.D.C. και Β.C.P. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε."

ΙΙΙ."Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών D.R.S. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε."

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή