Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Κωδικός Διαγωνισμού: 155

Προκήρυξη για την προμήθεια τουλάχιστον 80 ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 153

Προκήρυξη για την ανανέωση συνδρομής και την προμήθεια αδειών χρήσης Office 365 για τις υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

pdf Απόφαση 16787/12.03.2021 Παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 152

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 151

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού  του Νομαρχιακού Γραφείου Ρόδου της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής-Αιγαίου

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 150

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χρήσης 2020

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 149

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Ηλεκτονικών Συστημάτων Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 148

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των HP Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης δεδομένων του Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2021

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 147

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού της Νομαρχιακής Μονάδας Αιτωλοακαρνανίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 146

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση  υπηρεσιών  ταχυδρομικών αντικειμένων,επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων,για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2012

Περισσότερα...

Κωδικός Διαγωνισμού: 145

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών για το έτος 2021 :

1."Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που έχουν αναπτυχθεί  από το 2006  έως το 2020 καθώς και Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας νέων Πληροφοριακών Συστημάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2021 "

2."Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.) , της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.)   και  Business Continuity Plan (Β.C.P.) και Παροχή  απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής για την υποβολή των Δηλώσεων Ειναίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2021"

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή