Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

pdf Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη και προσαρμογή απαιτούμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και διασυνδέσεων που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2023-2027» με Κωδικό ΟΠΣAA 0036146277

 

pdfΑπόφαση αποδοχής της υπ ́αριθ. 866/2023 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την ακύρωση της υπ ́αριθ.18825/24-03-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012365557) διακήρυξης (με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 187666) για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΠ 2023-2027 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣAA 0036146277"

Επιστροφή στην κορυφή