Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την Κεντρική Υπηρεσία, συνολικού προϋπολογισμού έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, Τ.Κ.: 10445 Αθήνα (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 16-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστροφή στην κορυφή