Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & A3 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων & των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων του, συνολικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 20/09/2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Επιστροφή στην κορυφή