Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού - των HP εξυπηρετητών (servers) και χώρων αποθήκευσης δεδομένων (SAN, MSA) του Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του εξοπλισμού του Υποέργου 9 για το έτος 2022

 

Επιστροφή στην κορυφή