Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Κωδικός Διαγωνισμού: 105

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για το έτος 2019:

  1. «Συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων»,
  2. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), και Business Continuity Plan (B.C.P.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
  3. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
  4. Πρόσθετων Υπηρεσιών

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή