Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφοράς, για την προμήθεια νέων εξειδικευμένων switches στο σύνολο των γραφείων του Οργανισμού Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες, Νομαρχιακές Μονάδες, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό έως τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ (35.960,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 27/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή