Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Νομαρχιακή Μονάδα Δωδεκανήσου (Ρόδος) και στη Νομαρχιακή Μονάδα Λέσβου (Μυτιλήνη), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής – Νήσων Αιγαίου, από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή