Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε σχέση με το αναρτημένο κείμενο του διαγωνισμού, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 2.000.0000,00€ πλέον του ΦΠΑ 19%, και η έκπτωση στον προϋπολογισμό του έργου – πέραν του 10% - απαιτείται να τεκμηριωθεί ως προς την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου στην προσφερόμενη τιμή και αν η τεκμηρίωση κριθεί ανεπαρκής, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη.Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2010.18/03/2010 14:04

Διαβάζω στο σχέδιο διαγωνισμού ΟΠΣΕΑΕ, στη σελίδα 33 και 34 ‘Ο χρόνος απόκρισης της διεπαφής του συστήματος με το χρήστη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) δευτερόλεπτα για κάθε ενέργεια του χρήστη που αφορά αλφαριθμητικά δεδομένα και τα πενήντα (50) δευτερόλεπτα για κάθε ενέργεια που αφορά χωρικά δεδομένα, εκτός από περιπτώσεις μαζικής επεξεργασίας δεδομένων (μαζικές εισαγωγές, τροποποιήσεις, ή διαγραφές επί συνόλου εγγραφών), όπου οι αποδεκτοί χρόνοι απόκρισης θα ορίζονται μετά από συμφωνία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Και του Αναδόχου. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν όλους τους τύπους χρηστών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και θα πρέπει να επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το 30% του συνόλου των χρηστών του συστήματος, οι οποίοι ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1200 χρήστες. Συμπεραίνω δηλαδή ότι 360 περίπου χρήστες θα χαίρουν χρόνο απόκρισης 10 και 50 sec για αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα. Η ερώτησή μου είναι γιατί τόσο χαμηλές προδιαγραφές; Μήπως θα πρέπει να στοχεύσουμε υψηλότερα, ώστε να έχουμε καλύτερου επιπέδου υπηρεσίες μέσω του ΟΠΣ;


23/03/2010 16:51

Καλησπέρα σας,

1. Σχετικά με τον όρο του άρθρου 14.6, σελ. 12, ότι «Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα» παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αφορά και τυχόν υπεργολάβους, προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες του υποψηφίου Αναδόχου.

2. Όσον αφορά το ζητούμενο DRS παρακαλούμε διευκρινίστε ποιες θα είναι οι ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές. Ζητείται δηλαδή ένα Hot Disaster Recovery Site ή αρκεί μια τοπολογία Cold Disaster Recovery Site ; Σε κάθε περίπτωση ποιες θα είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, κτλ ; Επίσης ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος ο οποίος θα θεωρείται αποδεκτός από τον Φορέα στην περίπτωση μετάπτωσης λειτουργίας από το IDC στο DRS ;


24/03/2010 10:23

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την παράδοση του έργου (δημοσίευση, κατάθεση προσφορών, αποτελέσματα, ενστάσεις, υπογραφή σύμβασης, ανάλυση, υλοποίηση, δοκιμές και παραλαβή), που είναι το ελάχιστο 4-5 μήνες, πως γίνεται το έργο να αφορά τις αιτήσεις του 2010, όταν τότε θα έχουν περάσει όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται για την Ενιαία Ενίσχυση του 2010;

Εκτός αν αποκρύπτονται άλλες διευθετήσεις και συμφωνίες, ποιό το νόημα της προκήρυξης αυτή την στιγμή;

Αν δεν διευκρινιστεί το ερώτημα που θέτουμε, γιατί κάποια σοβαρή εταιρία να μπει στον κόπο και τα έξοδα για να καταθέσει προσφορά, όταν διαφαίνεται ότι είτε το αποτέλεσμα είναι προαποφασισμένο είτε η συμμετοχή της θα είναι απλώς άλλοθι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους κοινοτικούς;


24/03/2010 15:14

Με τη συγκεκριμένη διαβούλευση δημιουργούνται ερωτήματα όπως:
1. Ποια είναι η ανάλυση του κόστους των δύο εκατομμυρίων ευρώ για συντήρη

Επιστροφή στην κορυφή