Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης σε αυτές τόσο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Υπομέτρο 6.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

Στο Υπομέτρο 6.4 εντάσσονται μόνο οι ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» και 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του ΠΑΑ 2007-2013.
Το Υπομέτρο 6.4 δεν ενεργοποιείται στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς θα υλοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της προσέγγισης Leader (Υπομέτρο 19.2).

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή