Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Στόχος των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων είναι η στήριξη μεθόδων γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν:

  • στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων (έδαφος, νερό, αέρα)
  • στη διατήρηση της βιοποικιλότητας ιδίως των γενετικών πόρων
  • στη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς που αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση τις γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις, όπως εξειδικεύονται κατά περίπτωση δράσης. Όπου απαιτείται ενδυνάμωση της παρέμβασης για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν και σε άλλους διαχειριστές γης, εφόσον αξιοποιούν νόμιμα γεωργικές εκτάσεις στις περιοχές παρέμβασης. Η ένταξη των δικαιούχων στις δράσεις του παρόντος μέτρου πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση της συμβατότητας και κανονικότητας της υποβληθείσας πρότασης (όροι – προϋποθέσεις – αναληφθείσες δεσμεύσεις), ενώ όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται και με την αξιολόγηση (βαθμολόγηση) πρόσθετων κριτηρίων οικονομικής, κοινωνικής και κυρίως περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εξυπηρετώντας τον πολίτη-αγρότη που υπέβαλλε αίτηση ενίσχυσης σε Δράση του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά στην διαδικτυακή ανάρτηση των καταστάσεων δικαιούχων (κατάσταση ένταξης), επιλαχόντων και απορριπτόμενων, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΔΤ.

 

Επιστροφή στην κορυφή