Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 180
Έτος: 2014
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονσιμός (ΕΕ) αριθ. 180/2014 της επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ενωσης.

Σχετικό Αρχείο:

pdf Εκτελεστικός Καν 180 2014

Επιστροφή στην κορυφή