Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Λοιπά
Αριθμός: 64329
Έτος: 2016
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

pdf64329 1 4 2016 Τροποποιητική απόφαση έναρξης δηλώσεων εφαρμογής Μ 214

Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 501
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 501/2014 της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Σχετικό Αρχείο:

pdfΚατ' εξουσιοδότηση 501 2014

Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 1239
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1239/2014 της επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

Σχετικό Αρχείο:

pdfΕκτελεστικός Καν 1239 2014 γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων

Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 1289
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1289/2014 της επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού αποδοχής για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την απόρριψη των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής και την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης

Σχετικό Αρχείο:

pdfΕκτελεστικός Καν 1289 2014 ζάχαρη εκτός ποσόστωσης

Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 612
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 612/2014 της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής σε σχέση με νέα μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα.

Σχετικό Αρχείο:

pdfΚατ' εξουσιοδότηση 612 2014

Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 1014
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1014/2014 της επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Σχετικό Αρχείο:

pdfΚατ' εξουσιοδότηση 1014 2014 ΕΤΘΑ

Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 180
Έτος: 2014
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονσιμός (ΕΕ) αριθ. 180/2014 της επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ενωσης.

Σχετικό Αρχείο:

pdfΕκτελεστικός Καν 180 2014

Επιστροφή στην κορυφή