Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 969
Έτος: 2006
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Σιτηρών
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.01.2008
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 969 2006 Ενοποιημένος 01.01.2008

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 810
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.10.2009
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου.

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 810 2008 Ενοποιημένος 01.10.2009

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 533
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 533 2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 806
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Κατάσταση: Ενοποιημένος 06.06.2008
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 806 2007 Ενοποιημένος 06.06.2008

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 1067
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Σιτηρών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 1067 2008

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 1529
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Ρυζιού
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 1529 2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 2305
Έτος: 2003
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Σιτηρών
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.01.2008
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 2305 2003 Ενοποιημένος 01.01.2008

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 1422
Μέτρο: Μέτρο 133 Στήριξη ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα τροφίμων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΥΑ 1422 2012 Μέτρο 133 Περίληψη Πρόσκλησης

Είδος: Νόμος
Αριθμός: 3840
ΦΕΚ: 53
Τεύχος: Α
Έτος: 2010
Μέτρο: Μέτρο 111 Επαγγελματική Κατάρτιση και Δράσεις Ενημέρωσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf Νόμος 3840 ΦΕΚ Α 53 2010

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc Απόφαση αναστολής υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Μέτρου 123Α

Επιστροφή στην κορυφή