Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 547
ΦΕΚ: 1652
Τεύχος: Β
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΥΑ 547 (ΦΕΚ 1652 2014) Άμεσες εν

Είδος: Εγκύκλιος
Αριθμός: 48113
Έτος: 2015
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ μεταβολών 07052015

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 1111
ΦΕΚ: 783
Τεύχος: Β
Έτος: 2015
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf YA 1111 ΦΕΚ 783 αιτήσεις μεταβολών 2015

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 276561
ΦΕΚ: 758
Τεύχος: Β
Έτος: 2010
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώρησης στοιχείων δικαιούχων εκρίζωσης αμπελώνων, ενισχύσεων στο καθεστώς σπόρων σποράς και του τίτλου IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 73/2009 σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 262346/24.3.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 323Β΄).

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΥΑ 276561 ΦΕΚ Β 758 2010

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 620
Έτος: 2009
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 620 2009

Είδος: Νόμος
Αριθμός: 3614
ΦΕΚ: 267
Τεύχος: Α
Έτος: 2007
Μέτρο: Μέτρο 111 Επαγγελματική Κατάρτιση και Δράσεις Ενημέρωσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf Νόμος 3614 ΦΕΚ Α 267 2007

Είδος: Λοιπά
Αριθμός: 166941
Έτος: 2010
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ. αρ.166066/7-7-2010 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ. 239591/02.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2204/2009) ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σχετικό Αρχείο:

doc Έγγραφο προς ΔΑΑ για απόφαση τροποποίησης λόγω ψηφιοποίησης

Επιστροφή στην κορυφή