Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 26683/ΕΥΣΣΑΑΠ 1109
Έτος: 2009
Μέτρο: Μέτρο 511 Τεχνική βοήθεια των μέτρων του ΠΑΑ
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ V - Τεχνική βοήθεια

Σχετικό Αρχείο:

doc ΥΑ 26683 ΕΥΣΣΑΑΠ 1109 2009

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 114 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc Απόφαση παράτασης υποβολής μέτρου 114

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 11316
Τεύχος: Β
Έτος: 2009
Μέτρο: Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc YA 11316 2009

Είδος: Λοιπά
Έτος: 2009
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

doc Γενικές Οδηγίες Διεξαγωγής Επιτόπιων Ελέγχων με χρήση GPS 2009

Είδος: Λοιπά
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

doc Γενικές Οδηγίες Διεξαγωγής Επιτόπιων Ελέγχων Χρήση GPS 2008

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 079833
ΦΕΚ: 2366
Έτος: 2014
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 079833 24 10 2011

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 239591
ΦΕΚ: 2204
Τεύχος: Β
Έτος: 2009
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 239591 ΦΕΚ Β 2204 2009

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 12194
Έτος: 2011
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4.«Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές » και της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού » του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013

Σχετικό Αρχείο:

pdf KYA 12194 08 11 2011

Επιστροφή στην κορυφή