Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IΙΙ - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές

Σχετικό Αρχείο:

pdf 1η Πρόσκληση Μέτρου 311

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IΙΙ - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές

Σχετικό Αρχείο:

pdf 1η Πρόσκληση Μέτρου 312

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IΙΙ - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές

Σχετικό Αρχείο:

pdf 1η Πρόσκληση Μέτρου 313

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf 1η Πρόσκληση Μέτρου 121

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 5.1 Τεχνική Βοήθεια
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 5 - Τεχνική Βοήθεια

Σχετικό Αρχείο:

pdf 1η Τροποποίηση ΕΠΑΛ 2007-2013

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc 2η Πρόσκληση Μέτρου 211 και 212 (ΕΑ 2008)

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 1809
ΦΕΚ: 2217
Έτος: 2014
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

2η Τροποποίηση της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ 2366/ Β/) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013.

Σχετικό Αρχείο:

pdf KYA 1809 103098 11 08 2014 ΦΕΚ 2217 13 8 2014

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 5615
ΦΕΚ: 2624
Τεύχος: Β
Έτος: 2014
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

2η Τροποποίηση της υπ'αριθ. 12194/7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/ Β/2011)κοινής υπουργικής απόφασης «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4.«Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές » και της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού » του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013»

Σχετικό Αρχείο:

pdf KYA 5615 FEK 2624 B 2011

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc 3η Πρόκληση Μέτρου 211 και 212 (ΕΑ 2009)

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc '4η Πρόσκληση Μέτρου 211 και 212 (ΕΑ 2010)

Επιστροφή στην κορυφή