Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Οριζόντια θέματα - ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Υποδείγματα Εντύπων Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2012

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2010
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Οριζόντια θέματα - ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Υποδείγματα Εντύπων Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2010

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 315174/3003
ΦΕΚ: 1701
Τεύχος: Β
Έτος: 2009
Μέτρο: Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Χαρακτηρισμός παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης - τυποποίησης ως καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας και των παραγομένων μεταποιημένων προ ϊόντων ή των μορφών εμπορίας των προϊόντων ως νέων ή καινοτόμων για την βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου για την υπαγωγή των αιτήσεων ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΥΑ 315172 315173 315174 ΦΕΚ Β 1701 2009

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 4936/130806
ΦΕΚ: 3453
Τεύχος: Β
Έτος: 2012
Μέτρο: Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Λοιπά

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 4936 130806 ΦΕΚ Β 3453 2012 ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 263514/702
ΦΕΚ: 2029
Τεύχος: Β
Έτος: 2008
Μέτρο: Μέτρο 114 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 263514 Α.Α 702 ΦΕΚ Β 2029 2008

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 297060
ΦΕΚ: 916
Τεύχος: Β
Έτος: 2007
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 297060 ΦΕΚ Β 916 2007

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 125378
ΦΕΚ: 102
Τεύχος: Β
Έτος: 2004
Μέτρο: Πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf KYA 125378 ΦΕΚ Β 102 2004

Επιστροφή στην κορυφή