Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2011
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

docΥπόδειγμα Αίτησης 8 Λύσης Συμφωνηθείσας Μίσθωσης ΔΕΕ μαζί με γη 2011

Είδος: Υπόδειγμα
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

xlsΥπόδειγμα Αίτησης Μεταβίβασης ΔΕΕ 2010

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2011
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

xlsΥπόδειγμα Αίτησης Μεταβίβασης ΔΕΕ 2011

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

docΥπόδειγμα Βεβαίωσης Περιφερειάρχη Μ132

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2013
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdfΥπόδειγμα Μητρώου Εισροών-Εκροών 01082013

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2011
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

docΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δηλώσης ΔΕΕ 2011

Είδος: Υπόδειγμα
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

docΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δηλώσης ΔΕΕ 2010

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Οριζόντια θέματα - ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

pdfΥποδείγματα Εντύπων Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2012

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2010
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Οριζόντια θέματα - ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

pdfΥποδείγματα Εντύπων Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2010

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 315174/3003
ΦΕΚ: 1701
Τεύχος: Β
Έτος: 2009
Μέτρο: Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Χαρακτηρισμός παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης - τυποποίησης ως καινοτόμων ή προηγμένης τεχνολογίας και των παραγομένων μεταποιημένων προ ϊόντων ή των μορφών εμπορίας των προϊόντων ως νέων ή καινοτόμων για την βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου για την υπαγωγή των αιτήσεων ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σχετικό Αρχείο:

pdfΥΑ 315172 315173 315174 ΦΕΚ Β 1701 2009

Επιστροφή στην κορυφή