Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Το μέτρο αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις. Δικαιούχοι της ενίσχυσης δύνανται να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι αιγοπροβάτων εφόσον: Πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με το Μητρώο Αιγοπροβάτων και τις υγειονομικές διατάξεις και προβαίνουν ή έχουν προβεί σε σήμανση των ζώων τους με ενώτια (συμβατική σήμανση) σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης: Να διατηρούν εκμετάλλευση αιγοπροβάτων Να προβαίνουν στη συμβατική και ηλεκτρονική σήμανση των ζώων τους σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά. Να τηρούν τις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Να παραμείνουν στο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής / δήλωση εφαρμογής. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης όσοι είναι δικαιούχοι του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης.
Ενεργό: ΌΧΙ

Η προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα νεοεισαχθέντα στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εμπλέκει σημαντικό αριθμό γεωργών.

Για τα πρότυπα αυτά, επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες υποχρεώσεις που οδηγούν σε μείωση του εισοδήματός τους, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν ενισχύσεις. Το μέτρο θα καλύψει τμήμα των δαπανών και το διαφυγόν εισόδημα με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τήρηση των προτύπων αυτών.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή