Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Βιολογική παραγωγή: Δικαιούχοι του προγράμματος της βιολογικής παραγωγής μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον: Εντάσσουν στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσης Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και προσκομίζουν στις ελεγκτικές αρχές βεβαίωση του Οργανισμού για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91. Εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές όπως προβλέπονται στον Καν. 2092/91. Δέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (Agro2): Δικαιούχοι της στήριξης μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης εφόσον εντάξουν μία τουλάχιστον από τις επιλέξιμες καλλιέργειες τους στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις προδιαγραφές του προτύπου Agro2 Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρείου Κρέατος (Agro3): Δικαιούχοι της στήριξης μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης κάτοχοι μονάδων εκτροφής χοιρινών εφόσον εντάξουν τη μονάδα τους στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του προτύπου Agro3
Ενεργό: ΝΑΙ

Την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή