Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Δικαιούχοι: Καπνοπαραγωγοί που τηρούν τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:
  • Έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης σε καπνοπαραγωγική περιοχή
  • Ενεργοποίηση κατά το έτος 2009 εκτατικών δικαιωμάτων προερχόμενων από καπνό
  • Μείωση των άμεσων ενισχύσεων από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε σχέση με το έτος 2009. Το ποσοστό μείωσης αφορά αποκλειστικά στη μείωση κατά 50% της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από καπνό.
  • Μη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης
  • Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης , κατά τα έτη 2009 και 2010.
  • Ο υποψήφιος κατέχει και ενεργοποιεί, κατά το έτος 2010, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό.
Ένταξη: 2011-12-01
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 2011-07-03
Ενεργό: ΝΑΙ

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μεταβατική στήριξη για τα έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία παρέχεται, μέσω της υποβολής τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου, στους γεωργούς που πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άμεσων ενισχύσεων που παρέχονται δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ενδιαφέρονται να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες με στόχο την αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός γεωργίας.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή