Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 331/2-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΞΥ46ΨΧΞΧ-Υ3Ι) Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 «Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020» καθώς και του υπ’ αριθμ. 19099/3-2-2015 εγγράφου του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Παράταση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας – αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020», 


ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα παραμείνει ανοικτή έως το Σάββατο 7/2/2015 και ώρα 17:00 μμ.

Ενόψει ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης για το βαμβάκι, γνωρίζουμε στους παραγωγούς βάμβακος τα εξής :


1. Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 € ανά εκτάριο εφ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις ,έχουν δηλώσει την καλλιέργεια στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και έχουν τηρήσει τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

3. Nα έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2015 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.

4. Στην αίτηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης ,εφόσον είναι μέλη καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

5. Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων που περιλαμβάνουν :

  • την κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους
  • την κατάλληλη λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος
  • τον έλεγχο των ζιζανίων με αποδεκτές μεθόδους (μηχανικές ή χημικές)
  • την καταπολέμηση τυχόν εχθρών και ασθενειών των φυτειών με τη χρήση κατάλληλων

φυτοπροστατευτικών προϊόντων την χορήγηση στην καλλιέργεια των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού με τις κατάλληλες μεθόδους άρδευσης

6. Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ενδεικτική ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, 140 κιλά ανά στρέμμα, υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση ,εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

7. Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2016 το αργότερο.

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 68 του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009 για την χορήγηση της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου και ελαιολάδου, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή καταχώρησης (http://elgo.opekepe.gr) των πιστοποιημένων παραγωγών σκληρού σίτου και των πιστοποιημένων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων και παραγωγών που παρέδωσαν ελαιόκαρπο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σε Πιστοποιημένα Ελαιοτριβεία και Μονάδες Μεταποίησης, για την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 (ΕΑΕ 2014), άνοιξε σήμερα Παρασκευή 23/01/2015, 


για τους Φορείς Πιστοποίησης, Ελαιουργεία, Μονάδες Μεταποίησης Ελαιοκάρπου και Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Τετάρτη 25/02/2015.

Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία λήψης κωδικών για το έτος 2015 για τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενισχυσης 2015 μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (online). Επισημαίνεται οτι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για κάθε παραγωγό ανεξάρτητα απο τον τρόπο υποβολής της Αίτησής του το έτος 2014.


Όλοι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) για το έτος 2014, έχουν παραλάβει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν πριν την υποβολή της ΕΑΕ 2014 και οι οποίοι δύναται να χρησιμοποιηθούν και για το έτος 2015, εφόσον βέβαια οι δικαιούχοι επιθυμούν να υποβάλουν την ΕΑΕ 2015 μέσω της ίδιας υπηρεσίας και όχι μέσω ενός Πιστοποιημένου Φορέα υποδοχής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω δικαιούχους (online χρήστες για το έτος 2014), και στην περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώνουν στην αρχική φόρμα εγγραφής στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ για το έτος 2015 είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν συμπληρώσει πέρυσι, απαιτείται η προσέλευσή τους (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταυτοπροσωπία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους για την υποβολή ΕΑΕ έτους 2015. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώνουν στην αρχική φόρμα εγγραφής στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ για το έτος 2015 είναι ίδια από αυτά που είχαν συμπληρώσει πέρυσι δεν απαιτείται προσέλευσή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οδηγίες για την λήψη κωδικού και την ενεργοποίησή του παρέχονται στην διαδικτυακή υπηρεσία.

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεμάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες απο μια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συμπληρωματική) ή ζωικό κεφάλαιο.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει ότι μετά την πραγματοποίηση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία και δυνάμει των επιπλέον ελέγχων που έπονται της πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2014 προχώρησε σε νέα πληρωμή στις 14/01/2015 ύψους 23 εκατομμυρίων € σε 38.864 γεωργούς στο σύνολο της χώρας.
Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που έχει ήδη χορηγηθεί για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 ανέρχεται σε 1.823.000.000€ ήτοι 97%.

Επιστροφή στην κορυφή