Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Περιγραφή: 1. Ο αποχωρών γεωργός πρέπει: i) να παύσει οριστικά να ασκεί οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα για εμπορικούς σκοπούς ενώ μπορεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα για μη εμπορικούς σκοπούς και να διατηρήσει τη χρήση των κτισμάτων. ii) να είναι τουλάχιστον 55 ετών, χωρίς να έχει φθάσει τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης κατά τη στιγμή της αποχώρησής του και iii) να έχει ασκήσει τη γεωργική δραστηριότητα τα δέκα τελευταία χρόνια πριν την αποχώρησή του. 2. Ο διάδοχος γεωργός πρέπει: i) να διαδεχθεί τον αποχωρούντα γεωργό, ως αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης ή να αναλάβει το σύνολο ή μέρος της έκτασης που απελευθερώνεται. Η οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης του διαδόχου πρέπει να βελτιωθεί, με την αύξηση του μεγέθους της τουλάχιστον κατά 10% εντός χρονικού διαστήματος (3) ετών. ii) να διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα και iii) να αναλάβει να ασκήσει τη γεωργική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του δικαιούχου στο πρόγραμμα.

Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών έχει ως στόχο :

i) Την ενθάρρυνση της αντικατάστασης των ηλικιωμένων αγροτών από άλλους νεότερους, οι οποίοι θα βελτιώσουν την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

ii) την παροχή εισοδήματος σε ηλικιωμένους γεωργούς οι οποίοι αποφασίζουν να παύσουν την γεωργική τους δραστηριότητα και την αναδιάθεση των γεωργικών εκτάσεων για μη γεωργικές χρήσεις όταν δεν είναι δυνατή η χρήση τους για γεωργικούς σκοπούς υπό ικανοποιητικούς όρους οικονομικής βιωσιμότητας.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή