Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Έτη 2014 - 2020

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Περιγραφή: Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ανέγερσης, επέκταση, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομικών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση.

Σχετικά Αρχεία:

 

Έντυπα:

 

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Περιγραφή: Στόχοι της δράσης 4.1.2. είναι: 1. Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα. 2. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία. 3. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.

Σχετικά Αρχεία:

 

Έντυπα:

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 1) έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο3 της αριθ. 104/7056/21.1.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως ισχύει 2) είναι κάτοχοι χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθμ. 297286/05.8.2005 (Β΄1170) ΚΥΑ 3) δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ του έτους 4) η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το ν.4056/2012, όπως αυτός ισχύει. 5) εφαρμόζουν στη χοιροτροφική τους εκμετάλλευση σύστημα ομαδικού σταβλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ και οι εκμεταλλεύσεις είναι άνω των 50 χοιρομητέρων
Περιγραφή: H εφαρμογή του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων», αναμένεται να: 1) βελτιώσει την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων στις ελληνικές εκτροφές, προτείνοντας δεσμεύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις συνήθεις πρακτικές και το περιβάλλον (οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό) της Ελληνικής εκτροφής. Έτσι, για πρώτη φορά εξετάζεται η ευζωία ως σημαντική παράμετρος της αειφορίας στην πρωτογενή παραγωγή. 2) ενισχύσει την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων-Προστασία Δημόσιας Υγείας. Οι δεσμεύσεις που προτείνονται λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της ευζωίας των παραγωγικών ζώων ως αναπόσπαστο τμήμα της Ασφάλειας και Ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και κατά συνέπεια, της Δημόσιας Υγείας. 3) βοηθήσει τον Έλληνα κτηνοτρόφο να αφομοιώσει στην κουλτούρα του τις αρχές ευζωίας των ζώων. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τις αρχές ευζωίας των ζώων ως κύριο συστατικό της βιωσιμότητας της εκτροφής και με προσανατολισμό στην παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις, για τις οποίες θα υποστηριχθούν οικονομικά, δηλαδή θα επιβραβευθούν για ενέργειες, που μέχρι σήμερα συσχέτιζαν μόνον με ποινές. Επιπρόσθετα, ένα τέτοιο μέτρο έχει ως μέσο-μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία κτηνοτροφικών προϊόντων - που σήμερα απουσιάζουν - για τον καταναλωτή που επιθυμεί να γνωρίζει κάτω από ποιες συνθήκες μεταχείρισης των ζώων παράγονται αυτά, τόσο για λόγους ποιότητας και ασφάλειας, όσο και για λόγους περιβαλλοντικής και φιλοζωικής συνείδησης. Το Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη Χώρα, εφαρμόζεται για περίοδο δύο ετών και αποτελείται από το υπομέτρο, καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής

Περισσότερα...

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία: • είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή / χαρακτηρισμό τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019) και • έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια

Στόχος του Μέτρου : είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

Σχετικά Αρχεία:

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.). Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω: - Να εμφανίζουν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. - Να είναι νεοσύστατα

Περισσότερα...

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Υπομέτρο 6.3:  Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών  σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Σχετικά Αρχεία:

Σχετικά Αρχεία:

 

Σχετικά Αρχεία:

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στην σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Περιγραφή: Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Περισσότερα...

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή του Κράτους – Μέλους. Περιορίζεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ).

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας, μεγάλος σε σημασία αλλά εύθραυστος και με μια περιορισμένη διείσδυση στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποικίλους κινδύνους και προκλήσεις αλλά και με ευκαιρίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι:
α) το μικρό μέγεθος και ο πολυ-τεμαχισμός της εκμετάλλευσης, το οποίο σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε δείκτη και αν μετρηθεί, έκταση, οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην ελληνική γεωργία 50% των εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 2 ha (του μισού δηλαδή από αυτό που θεωρείται μικρή εκμετάλλευση) και 50% κάτω από 4.000€.
β) η αποεπένδυση και η έλλειψη βασικών γνώσεων/δεξιοτήτων των απασχολουμένων, και
γ) η απόκλιση μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή και η συνεχής αύξηση του κόστους των εισροών.
Στόχος του μέτρου είναι να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να ενισχυθεί η συσπείρωση τους μέσω της στενής συνεργασίας αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και των οργανώσεων. Μέσω του παρόντος μέτρου θα επιχειρηθεί να αλλάξει η υφιστάμενη κουλτούρα της μη συνεργασίας και θα προωθηθεί ως κοινωνική καινοτομία, στο πλαίσιο μετεξέλιξης του αγροτικού ιστού για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της αγοράς αλλά και των ραγδαίων παγκόσμιων εξελίξεων.

Σχετικά Αρχεία:

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Υπομέτρο 16.1-Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ). Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς, ο ένας εκ των οποίων θα είναι γεωργός. Υπομέτρο 16.5- Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς, ο ένας εκ των οποίων θα είναι γεωργός. Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους και μέσω του δικτύου ΕΣΚ.

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Υπομέτρο 16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Επιμέρους μέτρο:
• 16.1 - στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
• 16.2 - στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών

Στο παρόν υπομέτρο ενισχύονται δύο δράσεις:
- Δράση 1: η ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
- Δράση 2: η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο διακρατικού, εθνικού, περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα.
Οι επιχειρησιακές ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου τους τόσο σε εθνικό επίπεδο (μέσω Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και οποιονδήποτε ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων του παρόντος μέτρου δυνατόν προκύψουν και όχι μόνο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ.
Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή καινοτομίας (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας αλλά και για την εκπόνηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου (project).
Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθούν και μορφές συνεργασίες μεταξύ φορέων που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη.

Υπομέτρο 16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή

Επιμέρους μέτρο:
• 16.1 - στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
• 16.5 - στήριξη για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα δοθεί στήριξη για τη :
- Δράση 1: Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της ΕΣΚ με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
- Δράση 2: υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες, και λοιπούς φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για να προσφέρουν μέσα από τη συνεργασίας τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου/αμμωνίας και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα.
Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή καινοτομίας (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και για την εκπόνηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου (Project).

Σχετικά Αρχεία:

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: ΕΥΔ ΠΑΑ, ΜΟΔ ΑΕ, άλλοι δικαιούχοι που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκομένους φορείς, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.
Η Τεχνική Βοήθεια αφορά δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, πληροφόρησης, δημοσιότητας, κλπ.
Οι ανωτέρω δράσεις επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τις ακόλουθες ενέργειες:
• Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών
• Υπηρεσίες Συμβούλων
• Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών
• Υποστηρικτικές ενέργειες τεχνικής φύσεως
• Γενικές Υποστηρικτικές ενέργειες
• Ενέργειες Αξιολόγησης
• Δράσεις ελέγχων
• Κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων του ΠΑΑ
• Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση
• Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Σχετικά Αρχεία:

 

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Υπομέτρο 7.1-Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (όπως προκύπτει από τη νομοθεσία ή μέσω ανάθεσης σχετικών αρμοδιοτήτων π.χ. μέσω προγραμματικής συμφωνίας). Υπομέτρο 7.3-Φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών όπως Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (αναφέροντας ενδεικτικά τη Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία) ή άλλοι φορείς που εποπτεύονται από τους Φορείς του Δημοσίου και τους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο – αρμοδιότητα. Υπομέτρο 7.6-Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα, Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης).

Υπομέτρο 7.1 Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Επιμέρους μέτρο:
7.1 - στήριξη για την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης δήμων και χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών τους υπηρεσιών και για την εκπόνηση και επικαιροποίηση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης τοποθεσιών NATURA 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας.

Αφορά στην εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις με γεωργική χρήση (καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοποι). Πρόκειται για περιοχές του δικτύου NATURA 2000 ή εθνικά πάρκα (στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές NATURA) με τις περιφερειακές τους ζώνες. Η γεωργική γη των εν λόγω των εν λόγω περιοχών μπορεί να χαρακτηρίζεται και ως Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΗNV). Οι εν λόγω περιοχές ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, οπότε προέκυψαν 10 Ομάδες Περιοχών NATURA με βάση τη γεωγραφική τους εγγύτητα και την ομοιότητα των γεωργικών χρήσεων. Για αυτές τις ομάδες περιοχών θα εκπονηθούν 10 αντίστοιχα Θεματικά Σχεδία τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύψουν περί το 70% των γεωργικών εκτάσεων εντός περιοχών Natura και περί το 35% της συνολικής έκτασης των περιοχών NATURA.

Σκοπός των εν λόγω Θεματικών Σχεδίων είναι ο σχεδιασμός μέτρων υποχρεωτικού ή /και εθελοντικού χαρακτήρα στην εφαρμογή των οποίων μπορεί να συνεισφέρει και το ΠΑΑ 2014 – 2020, ειδικά εφόσον προκύπτει απώλεια εισοδήματος από σχετικές γεωργικές πρακτικές – δεσμεύσεις. Ειδικά, το υπομέτρο συμβάλει στην τήρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ, μελετώντας τις πιέσεις που ασκούνται από τη γεωργική δραστηριότητα στη βιοποικιλότητα, ήτοι στους οικότοπους και είδη των αναφερόμενων Οδηγιών και εντοπίζοντας πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τους γεωργούς ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να «υποστηριχθεί» η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας σε όρους αειφορίας.

Ειδικά, τα Θεματικά Σχέδια για τον Τομέα της Γεωργίας θα περιλαμβάνουν τα εξής:
• Περιληπτική περιγραφή της περιοχής και αναλυτική περιγραφή των στόχων και του πλαισίου διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας (όπως καταγραφή καλλιεργειών και συσχέτιση με προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, ασκούμενες πιέσεις, στόχοι διατήρησης των ειδών, υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης),
• Περιγραφή δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ σχετικά με την τήρηση
• υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα γεωργικών δεσμεύσεων και την παροχή ενισχύσεων προς αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος ή και προς κάλυψη του πρόσθετου κόστους ή κόστους συναλλαγής[ΜΕ1] που προκύπτουν από την τήρησή αυτών (βλ. Μέτρο 12: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργικές περιοχές NATURA, εν δυνάμει Μέτρο 10: Ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις),
• Περιγραφή λοιπών δράσεων που αφορούν τον τομέα της Γεωργίας και μπορούν να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ,
• Προγραμματισμός της παρακολούθησης, αναθεώρησης και διαβούλευσης του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης.
Κατά την εκπόνηση των Θεματικών Σχεδίων, θα υπάρξει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών (υφιστάμενα και υπό εκπόνηση) λαμβάνοντάς τα υπόψη αλλά και συνεισφέροντας με δεδομένα – «εισροές» στην εκπόνηση αυτών. Επίσης θα υλοποιηθεί διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες αρχές ώστε να εξασφαλισθούν η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση (ειδικά των αγροτών) για τα εφαρμοζόμενα μέτρα όπως και συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών.

Υπομέτρο 7.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

Επιμέρους μέτρο:
7.3 - στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την παροχή πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ο υπομέτρο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε συνάφεια με τα έργα που υλοποιούνται στην περίοδο 2007-2013 (RURAL BROADBAND) όσο και με το Εθνικό Σχέδιο NGA και ειδικά τον Β Πυλώνα Παρεμβάσεων αυτού σχετικά με την «Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς σε περιοχές κατά βάση αγροτικές στις οποίες θα αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον και άρα θα παραμείνουν λευκές NGA» (βλ. Δράση ULTRAFAST BROADBAND /UFBB ). Επίσης ο σχεδιασμός του νέου έργου λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» COM(2016) 587 final). Προκειμένου δε να επιτευχθεί μείωση του κόστους ανάπτυξης των σχετικών υποδομών (βλ. Κοινοτική Οδηγία 2014/61/ΕΕ), θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων υποδομών του δημοσίου ή /και ιδιωτικού τομέα (όπως υποδομών ΜΑΝ, RURAL BROADBAND, τμήματα οδεύσεων οπτικών καλωδίων ή σωληνώσεων, πυλώνες κεραιοσυστήματων) κυρίως μέσα από την εξασφάλιση δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης (IRU). Αναλυτικά εντάσσονται οι εξής παρεμβάσεις:
• Δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνολογικών επιλογών όπως ευκολίες οπισθόζευξης και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική τεχνολογία ή συνδυασμός τεχνολογιών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή,
• Αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής,
• Εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου) με πιθανή αξιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης) ή άλλων υφιστάμενων υποδομών (π.χ. οπτικές ίνες /FTTx, darkfibre, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα),
• Δημιουργία σημείων φιλοξενίας υποδομών τρίτων παρόχων.
Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν αφορούν την διάθεση υπηρεσιών σε μορφή χονδρικής.

Υπομέτρο 7.6 Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών

Επιμέρους μέτρο:
7.6 - στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας όπως, ενδεικτικά, η γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους. Περιλαμβάνει τη μελέτη μαζί με την υλοποίηση (υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων για την αειφορική διαχείριση αγροτικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να είναι θεσμική υποχρέωση ή να καλύπτεται από εθνικό σχεδιασμό, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να εξασφαλιστούν η συναίνεση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς για την υιοθέτηση «φιλικών» γεωργικών πρακτικών (όπως γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα). Ειδικά, θα περιλαμβάνονται τα εξής:

Α) Εκπόνηση τοπικής μελέτης διαχείρισης αγροτικών οικοσυστημάτων που θα περιέχει:

• Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και πλαισίου διαχείρισης,
• Περιγραφή τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (μαζί με σχετικές προδιαγραφές όπως είδη δεσμεύσεων, δείκτες παρακολούθησης) ή άλλων δράσεων/μέτρων (όπως οικολογική πιστοποίηση, υποδομές για βελτίωση βιοποικιλότητας) σε τοπικό επίπεδο,
• Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων (μαζί με τις αναγκαίες προδιαγραφές και το κόστος των δράσεων).

Β) Υλοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα υλοποίησης, των εξής 2 κατηγοριών δράσεων:

• υλοποίηση, υποχρεωτικά, «άυλων» ενεργειών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δικτύωση (δράσεις ενημέρωσης, δικτύωση γεωργών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών),
• εκτέλεση, εν δυνάμει, μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας (όπως φυτεύσεις και δημιουργία – διατήρηση φυτοφρακτών, τεχνικά έργα προστασίας/διευθέτησης εδάφους ή υδάτων συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης σχετικών υποδομών «παραδοσιακού χαρακτήρα» π.χ. ξερολιθιές – αλώνια - γούρνες, καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων, διαμόρφωση λοιπών «πράσινων» υποδομών, δημιουργία φωλιών και καταφυγίων για άγρια πανίδα κλπ.).

Σχετικά Αρχεία:

 

 

 

 

Το μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης σε αυτές τόσο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Υπομέτρο 6.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

Στο Υπομέτρο 6.4 εντάσσονται μόνο οι ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» και 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του ΠΑΑ 2007-2013.
Το Υπομέτρο 6.4 δεν ενεργοποιείται στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς θα υλοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της προσέγγισης Leader (Υπομέτρο 19.2).

Σχετικά Αρχεία:

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του γεωργού ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος ζημιώνεται, περισσότερο από άλλους , από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, των δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων. Προκειμένου να στηριχθεί τόσο η επιβίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όσο και ο ανταγωνισμός, γενικότερα, το παρόν μέτρο αποσκοπεί στην επαναφορά του παραγωγικού δυναμικού ή/και της εκμετάλλευσης στην προ της ζημίας κατάσταση, χωρίς σοβαρές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο εισόδημα του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς και στην πρόληψη τέτοιων ζημιών, συμβάλλοντας έμμεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, συμπεριλαμβάνοντας δύο διακριτά υπομέτρα ως ακολούθως:
Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων. Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, την ξηρασία, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές και σε προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Σχετικά Αρχεία:

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου έργου.

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της (ορεινοί όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας) καθώς επίσης και από τη διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί η δράση για την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση.
Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, μέσω του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική εκμετάλλευση.
Η υλοποίηση της δράσης θα γίνεται με βάση τις ανάγκες που προβλέπονται στο σχετικό περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό.

Σχετικά Αρχεία:

 

Επιστροφή στην κορυφή