Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.). Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω: - Να εμφανίζουν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. - Να είναι νεοσύστατα

 Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή