Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 1) έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο3 της αριθ. 104/7056/21.1.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως ισχύει 2) είναι κάτοχοι χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθμ. 297286/05.8.2005 (Β΄1170) ΚΥΑ 3) δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ του έτους 4) η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το ν.4056/2012, όπως αυτός ισχύει. 5) εφαρμόζουν στη χοιροτροφική τους εκμετάλλευση σύστημα ομαδικού σταβλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ και οι εκμεταλλεύσεις είναι άνω των 50 χοιρομητέρων
Περιγραφή: H εφαρμογή του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων», αναμένεται να: 1) βελτιώσει την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων στις ελληνικές εκτροφές, προτείνοντας δεσμεύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις συνήθεις πρακτικές και το περιβάλλον (οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό) της Ελληνικής εκτροφής. Έτσι, για πρώτη φορά εξετάζεται η ευζωία ως σημαντική παράμετρος της αειφορίας στην πρωτογενή παραγωγή. 2) ενισχύσει την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων-Προστασία Δημόσιας Υγείας. Οι δεσμεύσεις που προτείνονται λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της ευζωίας των παραγωγικών ζώων ως αναπόσπαστο τμήμα της Ασφάλειας και Ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και κατά συνέπεια, της Δημόσιας Υγείας. 3) βοηθήσει τον Έλληνα κτηνοτρόφο να αφομοιώσει στην κουλτούρα του τις αρχές ευζωίας των ζώων. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τις αρχές ευζωίας των ζώων ως κύριο συστατικό της βιωσιμότητας της εκτροφής και με προσανατολισμό στην παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις, για τις οποίες θα υποστηριχθούν οικονομικά, δηλαδή θα επιβραβευθούν για ενέργειες, που μέχρι σήμερα συσχέτιζαν μόνον με ποινές. Επιπρόσθετα, ένα τέτοιο μέτρο έχει ως μέσο-μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία κτηνοτροφικών προϊόντων - που σήμερα απουσιάζουν - για τον καταναλωτή που επιθυμεί να γνωρίζει κάτω από ποιες συνθήκες μεταχείρισης των ζώων παράγονται αυτά, τόσο για λόγους ποιότητας και ασφάλειας, όσο και για λόγους περιβαλλοντικής και φιλοζωικής συνείδησης. Το Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη Χώρα, εφαρμόζεται για περίοδο δύο ετών και αποτελείται από το υπομέτρο, καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής

 Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή