Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Υπομέτρο 16.1-Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ). Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς, ο ένας εκ των οποίων θα είναι γεωργός. Υπομέτρο 16.5- Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς, ο ένας εκ των οποίων θα είναι γεωργός. Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους και μέσω του δικτύου ΕΣΚ.

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Υπομέτρο 16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Επιμέρους μέτρο:
• 16.1 - στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
• 16.2 - στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών

Στο παρόν υπομέτρο ενισχύονται δύο δράσεις:
- Δράση 1: η ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
- Δράση 2: η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο διακρατικού, εθνικού, περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα.
Οι επιχειρησιακές ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου τους τόσο σε εθνικό επίπεδο (μέσω Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και οποιονδήποτε ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων του παρόντος μέτρου δυνατόν προκύψουν και όχι μόνο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ.
Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή καινοτομίας (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας αλλά και για την εκπόνηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου (project).
Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθούν και μορφές συνεργασίες μεταξύ φορέων που προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη.

Υπομέτρο 16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή

Επιμέρους μέτρο:
• 16.1 - στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
• 16.5 - στήριξη για την ανάληψη κοινής δράσης με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα δοθεί στήριξη για τη :
- Δράση 1: Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της ΕΣΚ με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
- Δράση 2: υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες, και λοιπούς φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για να προσφέρουν μέσα από τη συνεργασίας τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου/αμμωνίας και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα.
Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή καινοτομίας (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και για την εκπόνηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου (Project).

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή