Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στην σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Περιγραφή: Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

 

Δράση 4.1.4 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)

Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τελικών προϊόντων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
Στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή / και άυλα στοιχεία, οι οποίες σχετίζονται τη γεωργική παραγωγή.

Δράση 4.2.4: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προιόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)

Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης των επιχειρήσεων του τομέα στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω της μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία του ενεργητικού οι οποίες σχετίζονται με επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπου η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν της μεταποίησης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή