Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: ΕΥΔ ΠΑΑ, ΜΟΔ ΑΕ, άλλοι δικαιούχοι που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκομένους φορείς, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.
Η Τεχνική Βοήθεια αφορά δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, πληροφόρησης, δημοσιότητας, κλπ.
Οι ανωτέρω δράσεις επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τις ακόλουθες ενέργειες:
• Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών
• Υπηρεσίες Συμβούλων
• Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών
• Υποστηρικτικές ενέργειες τεχνικής φύσεως
• Γενικές Υποστηρικτικές ενέργειες
• Ενέργειες Αξιολόγησης
• Δράσεις ελέγχων
• Κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων του ΠΑΑ
• Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση
• Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Σχετικά Αρχεία:

 

Επιστροφή στην κορυφή