Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το υπομέτρο 10.1 έχει ως στόχο τη διατήρηση την προώθηση και την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών με ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίμα.


Δράση 10.1.01 Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα για είδη της άγριας ορνιθοπανίδας και των οποίων έστω και ένα τμήμα βρίσκεται σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη ομάδα καλλιεργειών, την μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών μηνών μετά τη συνήθη ημερομηνία συγκομιδής σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης και τη μη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην έκταση αυτή.

Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας με τη διατήρηση της μορφής των δένδρων που συνθέτουν τον ελαιώνα (κορμός, κώμη) και την ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που βρίσκονται εντός του ελαιώνα. Η δράση θα εφαρμοστεί στα ελαιοτεμάχια του ελαιώνα της Άμφισσας.

Δράση 10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

Στόχος της δράσης είναι η διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα της Θήρας που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις, η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας και η δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης. Η δράση θα εφαρμοστεί σε γεωργικές εκτάσεις των νησιών Θήρα και Θηρασία. 

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση θα εφαρμοστεί σε 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δεσμεύσεις: α) αγρανάπαυση, β) αμειψισπορά, γ) χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, δ) ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται από επιφανειακά ύδατα.

 

Επιστροφή στην κορυφή