Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δικαιούχοι του μέτρουείναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία: -Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015). -Ασκούν γεωργική δραστηριότητα α) εντός των ορεινών περιοχών β) εντός των μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. γ) για τα έτη εφαρμογής 2016-2018 (έτη προ της νέας οριοθέτησης), ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του υπομέτρου 13.2 όπως αναφέρεται ανωτέρω. -Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Υποχρεώσεις των δικαιούχων:

  1. Να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
  2. Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
  3. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων

Σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, ακολουθεί η σύνταξη των πινάκων Παραδεκτών και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων.Η γνωστοποίηση της έκδοσης των πινάκων μέσω ανακοινώσεως του ΕΦΔ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ., στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 και στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται, μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης, σε εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Καρτέλα Αγρότη)


Για την ενημέρωσή σας ως προς το περιεχόμενο των πινάκων μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., χρησιμοποιείτε τους κωδικούς του taxisnet.

Ενδικοφανείς Προσφυγές


Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων δύναται να υποβληθεί προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999. Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αναγραφόμενη στην ανωτέρω ανακοίνωση του ΕΦΔ ημερομηνία, μόνο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή