Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη συνοψίζεται ως η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για τη δημοσιονομική της εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης ως ακολούθως:

Στόχος 1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος
Στόχος 2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών
Στόχος 3: Δημιουργία βιώσιμων και πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (1η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (2η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (3η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (4η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (5η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (6η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (7η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (8η Τροποποίηση)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (9η Τροποποίηση)

 

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή