Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

Α. από τον ίδιο/-α τον/την γεωργό μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για όλους τους/τις παραγωγούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησής τους το έτος 2019 καθώς και για γεωργούς που θέλουν να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης για πρώτη φορά. ή

Β. από τον ίδιο/-α τον/την γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του/της - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του/της. Οι γεωργοί μπορούν να παράγουν τον κωδικό υποβολής ενιαίας αίτησης, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφονται στο σύστημα. Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτείται πιστοποίηση μέσω TAXISnet. Οι γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες και ταυτοποιημένοι/-ες στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2019) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία. Ο κωδικός υποβολής ενιαίας αίτησης παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ως εκ τούτου ο/η γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος/-η και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία TAXISnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων αλλά μόνο τον κωδικό υποβολής ενιαίας αίτησης που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του/της.

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου.
Επισημαίνεται ότι όταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι η προθεσμία λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από την τελευταία εγκύκλιο των αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις ισχύουσες διατάξεις. Να επιβεβαιώσετε ότι ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων τα οποία έχει ενεργοποιήσει και για τα οποία έχει πληρωθεί.Επίσης, να προσέξετε να συμπληρωθούν σωστά οι αιτήσεις μεταβίβασης και να υποβληθούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εμπρόθεσμα. Η εγκύκλιος της υποβολής των μεταβιβάσεων βασικής ενίσχυσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http://www.opekepe.gr)

Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αρχικά ελέγχονται διοικητικά ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους εγκρίνονται οριστικά. Την  πορεία της αίτησης μεταβίβασης σας μπορείτε να την δείτε μέσα από την καρτέλα αγρότη στο link: https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/ Επιπλέον, σας αποστέλλεται ενημερωτικό email με την απόφαση του αποτελέσματος ελέγχου μεταβίβασης.

 

Αφού συγκεντρώσετε τα παραστατικά που απαιτούνται και σας ζητήθηκαν, τα αποστέλνετε ηλεκτρονικά μέσω της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΓΡΟΤΗ στο link: https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab εντός 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού μηνύματος. Αν έχετε απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή τα Περιφερειακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που είναι κοντά σας , ώστε να σας εξηγήσουν σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβείτε.

 

 

Η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λαμβάνει χώρα, κατ’ έτος, την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης μέχρι και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους (εκτός εάν με απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ παρασχεθεί η δυνατότητα πληρωμής προκαταβολών πριν την 1η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης).

Μπορείτε να ενημερωθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τα Περιφερειακά Γραφεία της υπηρεσίας μας για την αιτιολογία της μείωσης, της πληρωμής σας και να υποβάλλετε κατά περίπτωση ένσταση ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Επιστροφή στην κορυφή