Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

ΝΑΙ. Κάθε γεωργός που έχει στην κατοχή του αιγοπρόβατα πρέπει να τους εφαρμόζει σήμανση και να τα καταγράφει σε μητρώο, ενημερώνοντας τις κτηνιατρικές αρχές για την ετήσια απογραφή τους και ενδεχόμενες μετακινήσεις. Η σήμανση και καταγραφή ελέγχεται τόσο από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι διαπιστούμενες παραβάσεις οδηγούν σε μείωση όλων των ενισχύσεων που δικαιούται ο γεωργός μέσω της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από τον αν οι ενισχύσεις αυτές σχετίζονται με τη διατήρηση ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και πρόστιμα από τις Περιφέρειες.

618 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

ΝΑΙ. Όλοι οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση για άμεσες ενισχύσεις όπως η Βασική και η Πράσινη Ενίσχυση, οι ενισχύσεις μικροκαλλιεργητών και νεαρής ηλικίας, η προαιρετικά συνδεδεμένη στήριξη, η ειδική ενίσχυση βάμβακος, οι ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου και οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελώνων, καθώς και όσοι αιτούνται εξισωτική αποζημίωση, ενισχύσεις δασώσεων, αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας, θα πρέπει να τηρούν την Πολλαπλή Συμμόρφωση. Οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. 1791/74062/2.7.15 (ΦΕΚ Β΄1468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περίληψη των απαιτήσεων εκτυπώνεται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

2472 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Πότε ενημερώνομαι ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος στην εκμετάλλευση μου?

Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να ανακοινώνεται, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου.…

Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να ανακοινώνεται, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η ανακοίνωση περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές μέρες. Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα, η ανακοίνωση δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. Η ανακοίνωση του ελέγχου μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με συστημένη επιστολή.

1636 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Τι μπορώ να κάνω εάν διαφωνώ με τα αποτελέσματα των ελέγχων?

Mπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω…

Mπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΓΡΟΤΗ ή μέσω ειδικής εφαρμογής ή στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους διαφωνίας του καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

523 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Πότε πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι?

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

1739 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Γιατί πραγματοποιείται έλεγχος στην εκμετάλλευσή μου?

Είτε έχετε επιλεγεί στο μηχανογραφικό δείγμα ελέγχων, είτε ελέγχεστε μετά από καταγγελία, είτε έχετε ενταχθεί σε δείγμα ελέγχου κατά την…

Είτε έχετε επιλεγεί στο μηχανογραφικό δείγμα ελέγχων, είτε ελέγχεστε μετά από καταγγελία, είτε έχετε ενταχθεί σε δείγμα ελέγχου κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Το δείγμα των παραγωγών που ελέγχονται εξάγεται μηχανογραφικά κάθε χρόνο, από το σύνολο των γεωργών που υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, βάσει κριτηρίων που προτείνονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.

611 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Μπορώ να γνωρίζω αν ελέγχομαι με τηλεπισκόπιση;

Οι ζώνες τηλεπισκόπισης δεν κοινοποιούνται στους παραγωγούς, πριν τον έλεγχο, όμως μπορείτε να ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα του ελέγχου από…

Οι ζώνες τηλεπισκόπισης δεν κοινοποιούνται στους παραγωγούς, πριν τον έλεγχο, όμως μπορείτε να ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα του ελέγχου από την ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ.

537 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Τι πρέπει να κάνω αν το αγροτεμάχιό μου επικαλύπτεται με κάποιο άλλο;

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται στην Περιφερειακή σας Δ/νση ή ΝΓ μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα,τα οποία τεκμηριώνουν την θέση και…

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται στην Περιφερειακή σας Δ/νση ή ΝΓ μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα,τα οποία τεκμηριώνουν την θέση και τα όρια των αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται η άρση επικάλυψης . 1.τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α εγσα 87 2.Οριστικός τίτλος κτηματολογίου αν υπάρχει με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη 3.Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες   4.Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ο παραγωγός υποβάλλει αίτημα άρσης χωρίς προσκόμιση εγγράφων και δικαιολογητικών το αίτημα θα απορρίπτεται . Σε περίπτωση αντιδικίας παραμένει ως έχει.

1282 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Τι πρέπει να κάνω αν το αγροτεμάχιό μου είναι μη επιλέξιμο (κίτρινο);

Ο επανέλεγχος επιλεξιμότητας γίνεται με ηλεκτρονικό αίτημα του υποβάλοντα την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των Κέντρων Υποδοχής…

Ο επανέλεγχος επιλεξιμότητας γίνεται με ηλεκτρονικό αίτημα του υποβάλοντα την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ή για τους online χρήστες μέσω ειδικής εφαρμογής. Αφορά έκταση που δηλώνεται προς ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης και παρουσιάζεται μη επιλέξιμη στο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο (δηλαδή σε μη επιλέξιμο Αγροτεμάχιο Αναφοράς (Α.A) ή μη επιλέξιμο τμήμα Α.Α). Η ηλεκτρονική ένσταση γίνεται κατά την υποβολή της δήλωσης ή εντός προθεσμίας που ορίζει σχετική εγκύκλιος.

8185 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή